Privacy & cookies

Door gebruik te maken van de diensten van QA Consulting stemt u in met de verwerking door QA Consulting van uw persoonsgegevens. Tevens stemt u in met de verwerking door QA Consulting van de persoonsgegevens van derden die u aan QA Consulting verstrekt.

QA Consulting verwerkt persoonsgegevens met als doel uw zaak en uw belangen zo goed als mogelijk te behartigen. Ook gebruikt zij uw persoonsgegevens voor de algemene communicatie en om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen die onder andere voortkomen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Indien en voor zover daar aanleiding toe is verstrekt QA Consulting de door u verstrekte persoonsgegevens aan derde partijen. Deze derde partijen zijn wederpartijen in het dossier dat QA Consulting voor u behandelt en overige dienstverleners die de dienstverlening van QA Consulting mogelijk maken, zoals haar ICT dienstverlener. QA Consulting verstrekt de door u verstrekte persoonsgegevens alleen als dat voor de uitvoering van haar dienstverlening noodzakelijk is. QA Consulting verstrekt de door u verstrekte persoonsgegevens nimmer voor commerciële doeleinden.

QA Consulting wijst u nadrukkelijk op uw keuzemogelijkheid om uw persoonsgegevens niet te verstrekken. Het gevolg hiervan is dat QA Consulting haar diensten niet aan u zal aanbieden, dan wel dat zij haar dienstverlening aan u zal staken.

QA Consulting bewaart de door u verstrekte persoonsgegevens niet langer dan voor haar dienstverlening en de op haar rustende wettelijke verplichtingen noodzakelijk is. Dit houdt in dat QA Consulting de door u verstrekte persoonsgegevens bewaart voor de duur van haar dienstverlening aan u, en voor maximaal 5 jaren na het eindigen van de dienstverlening door QA Consulting.

U heeft te allen tijde het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens die bij QA Consulting bekend zijn. U dient uw verzoek daartoe in te dienen via e-mail op info@qaconsulting.nl. QA Consulting zal zich inspannen om zo spoedig mogelijk aan uw verzoek te voldoen. Indien u verzoekt om verwijdering van uw gegevens zal QA Consulting haar dienstverlening aan u staken.

Indien u een klacht heeft over de manier waarop QA Consulting de door u verstrekte persoonsgegevens verwerkt verzoeken wij u om deze klacht eerst aan QA Consulting kenbaar te maken. U kunt dit per e-mail doen via info@qaconsulting.nl. QA Consulting zal uw klacht zo spoedig mogelijk in behandeling nemen. Indien u ontevreden over de manier waarop QA Consulting uw klacht behandelt kunt u zich met uw klacht wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Geïnteresseerd?

Neem contact op en we bekijken wat we voor jou kunnen betekenen.