Cases

Defensie

Probleemstelling:

Onze wereld is volop in beweging en de veiligheidssituatie om ons heen verslechtert. Defensie heeft meer aanpassingsvermogen, snelheid en gevechtskracht nodig. In 2035 wil Defensie een technologisch hoogwaardige krijgsmacht zijn, informatiegestuurd in optreden en organisatie. De vraag is, (hoe) kunnen de ambities van Defensie waargemaakt worden? Welke keuzes moeten er op IT gebied gemaakt worden? Wat betekent dit voor IT investeringen, exploitatie en personeel?

Aanpak:

Ten behoeve van deze vragen is samen met Defensie, Capgemini, Deloitte en QA Consulting een aantal extern gevalideerde onderzoeken uitgevoerd. QA Consulting heeft op basis van de benodigde veranderingen een aantal strategische scenario’s ontwikkeld hoe invulling gegeven kan worden aan de Defensie visie 2035, wat de consequenties zijn voor het IT landschap, de IT investeringen en exploitatiekosten en de impact op het personeel

Resultaat:

De rapporten zijn openbaar en de grondslag voor het regeerakkoord geweest.

Nationale opera & ballet

Probleemstelling:

Nationale Opera & Ballet creëert, produceert en presenteert zowel traditionele als vernieuwende opera- en balletproducties van topkwaliteit. Met de nadruk op het ambacht, de artistieek en technische aspecten van opera en ballet is Informatie Technologie (IT) niet het eerste waar men aan denkt. Toch dringt ook binnen deze creatieve omgeving de vraag naar digitalisering zich meer en meer op en was er behoefte aan een duidelijke visie en roadmap.

Aanpak:

In samenwerking met alle business eigenaren is een visie en strategie opgesteld met per bedrijfsaandachtsgebied de strategische richting, de belangrijkste daarvoor uit te voeren projecten, de benodigde referentiearchitectuur, als ook het ontwerp van een IT organisatie die past bij NO&B. QA Consulting is ook gevraagd voor de implementatie hiervan en ondersteunt al ruim 2,5 jaar de digitale transformatie.

Resultaat:

Belangrijkste onderdelen van de strategie zijn: Beleid en referentiearchitectuur voor de verschillende bedrijfsprocessen (publiek, theater en bedrijfsvoering). Een geprioriteerd meerjaren projectportfolio per bedrijfsproces met impact op organisatie en personeel, en de uitbesteding van de IT diensten. De opzet van een regie- en informatiemanagement organisatie en tenslotte de opzet en bewaking van een integrale, strategische business case.

Dictu

Probleemstelling:

DICTU is een van de grootste ICT-dienstverleners binnen de Rijksoverheid. Ruim 1.600 gedreven professionals werken aan belangrijke IT-systemen. DICTU ondersteund vooral de ministeries van EZK en LNV, inclusief hun uitvoeringsorganisaties. Doestelling was om te komen tot het realiseren van structurele kostenbesparingen. Deze dienden gerealiseerd te worden door initiatie en executie van besparings-, verbeter- en veranderprojecten en borging van de vereiste veranderingen binnen de lijnorganisatie.

Aanpak:

Onze aanpak kende de volgende fasering: 1. Inventariseren: ophalen uit de lijnorganisatie en initiëren vanuit het programma verbeter-, verander- en besparingsinitiatieven. 2. Analyseren: oorzaak-gevolg, kosten-baten, prioritering, portfolio-samenstelling van verbeter-, verander- en besparingsprojecten. 3. Besturen: realistische raming van kosten, capaciteit, looptijd en besparingspotentieel. 4. beheersen: Inventarisatie van risico’s, complicaties en consequenties. 5. Communiceren: actief uitdragen van visie op en bedoeling van het programma in lijn met de bedrijfsstrategie.

Resultaat:

Middels deze gefaseerde aanpak hebben we DICTU ondersteund om in kaart te brengen waar besparingen gerealiseerd kunnen worden, wat de lijn hier voor moet doen en waar de toegevoegde waarde is.

UWV

Probleemstelling:

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen is een Nederlandse overheidsinstelling die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de werknemersverzekeringen WW, WAO, WIA, de Ziektewet en verder de Wajong, de Toeslagenwet en de WAZ. UWV heeft begin 2022 een nieuwe sourcing-strategie gedefinieerd waarbij een vergaande herverkaveling van de kantoorautomatisering, werkplek, netwerk en telefonie diensten zal gaan plaatsvinden. Om deze verkaveling door te voeren wilde het UVW eerst weten wat de financiële consequenties zouden zijn. Om die reden heeft het UWV aan QA Consulting gevraagd om hier onderzoek naar te doen.

Aanpak:

QA Consulting heeft een detail benchmark uitgevoerd op de diensten in scope en heeft inzichtelijk gemaakt welke besparing UWV kan realiseren op de ‘run’ kosten. Aansluitend is een ‘root-cause’ analyse uitgevoerd van onderdelen die niet marktconform zijn inclusief aanbevelingen om deze te verbeteren.

Resultaat:

Een business case die als basis dient voor de verschillende aanbestedingen. De business case bevat tevens een raming van de eenmalige transitiekosten om de beoogde verkaveling voor de werkplek- en telefonie diensten te realiseren.

Vattenfall

Probleemstelling:

Vattenfall is actief in zeven landen, met circa 25.000 werkplekken. Vattenfall heeft haar netwerk en werkplek diensten sinds 2018 uitbesteed aan een service provider. De dienstverlening aan de kant van Vattenfall was voorafgaand aan de overeenkomst ingericht op interne sturing en diende volledig aangepast aan de nieuwe afgesproken vorm. De regievoering moest ingericht waardoor sturing van het functioneel/technisch ontwerp, de processen en resultaatmeting mogelijk werd.

Aanpak:

Allereerst is in samenspraak met de leverancier en onder projectsturing van QA Consulting een conceptueel en logisch diensten model opgesteld en overeengekomen. Dit ontwerp is vervolgens in een aantal fasen geïmplementeerd.

Resultaat:

De diensten zijn conform de overeenkomt geïmplementeerd. Voorafgaand aan de overdracht naar de lijnorganisatie is getoetst of alle eisen vanuit de aanbesteding ook daadwerkelijk geleverd werden. Waar nodig werd de dienstverlening danwel de overeenkomst aangepast.

De Nederlandse Bank

Probleemstelling:

DNB heeft sinds 2018 haar diensten voor Applicatiebeheer & Ontwikkeling en Infrastructuurdiensten uitbesteed. Inmiddels zijn de geselecteerde leveranciers gestart met de transitiefase. Om vast te stellen of de gemaakte keuzes tijdens deze transities ook voldoen aan de lange termijn doelstellingen van de DNB, was er behoefte aan onafhankelijke toetsing (Quality Assurance).

Aanpak:

QA Consulting is gestart met het opstellen van een kwaliteitskader waaraan getoetst zal worden. Hierbij staan de business drijfveren, de DNB doelstellingen, de doelen van de regie-organisatie en de doelen van de leveranciers, centraal. Vervolgens is een nulmeting uitgevoerd en wordt een periodieke toetsing gedaan aan de hand van het kwaliteitskader.

Resultaat:

Uiteindelijk dient dit te resulteren in een optimale samenwerking met de geselecteerde leveranciers met als doel, een meer digitaal werkende organisatie waarbij de volgende vier thema’s leidend zijn: data gedreven werken, data kwaliteit, cybersecurity en digitaal samenwerken.

Akzo Nobel

Probleemstelling:

Akzo Nobel heeft een organisatie breed transformatie programma opgesteld waarlangs Akzo Nobel verandert van aansturing per landen naar een (integrale) aansturing per business. Akzo Nobel is actief in circa 80 landen, waarbij deze geografisch in 7 regio’s zijn ondergebracht. De circa 900 lokale ICT contracten werden hierbij onder centrale regie gebracht.

Aanpak:

QA Consulting heeft een plan van aanpak geschreven en dit plan per cluster van landen uitgevoerd. Per regio is een projectteam opgesteld om de lokale uitvoering ter hand te nemen.

Resultaat:

In circa 8 maanden zijn alle contracten doorgelicht en gecategoriseerd op basis van de gecentraliseerde dienstverlening. Per contract is aangegeven welk scenario past (beëindigen/beheer overdragen/uitdienen), gegeven vooraf afgestemde en vastgelegde criteria. Tevens is opgenomen naar welk domein de dienstverlening migreert en zijn de eerste contracten conform deze aanpak verwerkt. Tot slot is de aanpak over gedragen aan de nieuw ingerichte regieorganisatie.

Erasmus Universiteit Rotterdam

Probleemstelling:

IT is steeds belangrijker voor de Erasmus Universiteit en bepaalt in toenemende mate de kwaliteit van het onderwijs, de slagkracht van onderzoekers en de effectiviteit van de bedrijfsvoering. Om de IT competenties en de bijbehorende taken en bevoegdheden te versterken is QA Consulting gevraagd, een IT transitieplan te ontwikkelen dat op de aspecten Organisatie, Mens, Processen en Technologie houvast geeft voor het ontwikkelen van de organisatie.

Aanpak:

In opdracht van het CIO office van de Erasmus Universiteit heeft QA Consulting, samen met de stakeholders, een IT transitieplan geschreven. Dit plan bevatte doelen, impact op organisatie, personeel en techniek, een roadmap, consequenties in tijd, geld en capaciteit en een risico paragraaf.

Resultaat:

Er is inzicht gecreëerd in welke competenties benodigd zijn, welke stappen er nodig zijn om deze kennis en kunde bij de Erasmus Universiteit te verkrijgen. Tevens is er transparant gemaakt welke groeistappen gezet moeten worden bij de inrichting van de IV organisatie.

Geïnteresseerd?

Neem contact op en we bekijken wat we voor u kunnen betekenen.