Cases

Vattenfall

Probleemstelling:

Vattenfall is actief in zeven landen, met circa 25.000 werkplekken. Vattenfall heeft haar netwerk en werkplek diensten sinds 2018 uitbesteed aan een service provider. De dienstverlening aan de kant van Vattenfall was voorafgaand aan de overeenkomst ingericht op interne sturing en diende volledig aangepast aan de nieuwe afgesproken vorm. De regievoering moest ingericht waardoor sturing van het functioneel/technisch ontwerp, de processen en resultaatmeting mogelijk werd.

Aanpak:

Allereerst is in samenspraak met de leverancier en onder projectsturing van QA Consulting een conceptueel en logisch diensten model opgesteld en overeengekomen. Dit ontwerp is vervolgens in een aantal fasen geïmplementeerd.

Resultaat:

De diensten zijn conform de overeenkomt geïmplementeerd. Voorafgaand aan de overdracht naar de lijnorganisatie is getoetst of alle eisen vanuit de aanbesteding ook daadwerkelijk geleverd werden. Waar nodig werd de dienstverlening danwel de overeenkomst aangepast.

De Nederlandse Bank

Probleemstelling:

DNB heeft sinds 2018 haar diensten voor Applicatiebeheer & Ontwikkeling en Infrastructuurdiensten uitbesteed. Inmiddels zijn de geselecteerde leveranciers gestart met de transitiefase. Om vast te stellen of de gemaakte keuzes tijdens deze transities ook voldoen aan de lange termijn doelstellingen van de DNB, was er behoefte aan onafhankelijke toetsing (Quality Assurance).

Aanpak:

QA Consulting is gestart met het opstellen van een kwaliteitskader waaraan getoetst zal worden. Hierbij staan de business drijfveren, de DNB doelstellingen, de doelen van de regie-organisatie en de doelen van de leveranciers, centraal. Vervolgens is een nulmeting uitgevoerd en wordt een periodieke toetsing gedaan aan de hand van het kwaliteitskader.

Resultaat:

Uiteindelijk dient dit te resulteren in een optimale samenwerking met de geselecteerde leveranciers met als doel, een meer digitaal werkende organisatie waarbij de volgende vier thema’s leidend zijn: data gedreven werken, data kwaliteit, cybersecurity en digitaal samenwerken.

Akzo Nobel

Probleemstelling:

Akzo Nobel heeft een organisatie breed transformatie programma opgesteld waarlangs Akzo Nobel verandert van aansturing per landen naar een (integrale) aansturing per business. Akzo Nobel is actief in circa 80 landen, waarbij deze geografisch in 7 regio’s zijn ondergebracht. De circa 900 lokale ICT contracten werden hierbij onder centrale regie gebracht.

Aanpak:

QA Consulting heeft een plan van aanpak geschreven en dit plan per cluster van landen uitgevoerd. Per regio is een projectteam opgesteld om de lokale uitvoering ter hand te nemen.

Resultaat:

In circa 8 maanden zijn alle contracten doorgelicht en gecategoriseerd op basis van de gecentraliseerde dienstverlening. Per contract is aangegeven welk scenario past (beëindigen/beheer overdragen/uitdienen), gegeven vooraf afgestemde en vastgelegde criteria. Tevens is opgenomen naar welk domein de dienstverlening migreert en zijn de eerste contracten conform deze aanpak verwerkt. Tot slot is de aanpak over gedragen aan de nieuw ingerichte regieorganisatie.

Erasmus Universiteit Rotterdam

Probleemstelling:

IT is steeds belangrijker voor de Erasmus Universiteit en bepaalt in toenemende mate de kwaliteit van het onderwijs, de slagkracht van onderzoekers en de effectiviteit van de bedrijfsvoering. Om de IT competenties en de bijbehorende taken en bevoegdheden te versterken is QA Consulting gevraagd, een IT transitieplan te ontwikkelen dat op de aspecten Organisatie, Mens, Processen en Technologie houvast geeft voor het ontwikkelen van de organisatie.

Aanpak:

In opdracht van het CIO office van de Erasmus Universiteit heeft QA Consulting, samen met de stakeholders, een IT transitieplan geschreven. Dit plan bevatte doelen, impact op organisatie, personeel en techniek, een roadmap, consequenties in tijd, geld en capaciteit en een risico paragraaf.

Resultaat:

Er is inzicht gecreëerd in welke competenties benodigd zijn, welke stappen er nodig zijn om deze kennis en kunde bij de Erasmus Universiteit te verkrijgen. Tevens is er transparant gemaakt welke groeistappen gezet moeten worden bij de inrichting van de IV organisatie.

Geïnteresseerd?

Neem contact op en we bekijken wat we voor u kunnen betekenen.